Регламент Калинівської селищної ради Броварського району Київської області VIIІ скликання

 

РЕГЛАМЕНТ

Калинівської селищної ради Броварського району Київської області VIIІ скликання

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правові засади діяльності Калинівської селищної ради

1.      Калинівська селищна рада Броварського району Київської області (далі - селищна рада) - орган місцевого самоврядування, що представляє інтереси Калинівської територіальної громади у межах повноважень, що визначені Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та іншими актами законодавства.

2.    Порядок роботи селищної ради, її органів та посадових осіб, засади формування та припинення діяльності депутатських фракцій (депутатських груп) у селищній раді встановлюється Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами України, цим Регламентом та положеннями про відповідні органи селищної ради.

3.   Селищна рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки в банках, символіку, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах, мати інші повноваження та реквізити, визначені законодавством України.

Стаття 2. Основні принципи діяльності селищної ради

1.  Діяльність селищної ради відбувається на принципах:

1)  народовладдя;

2)  законності;

3)  гласності;

4)  колегіальності;

5)  поєднання місцевих і державних інтересів;

6)  виборності;

7)  правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності;

8)   підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою їх органів та посадових осіб;

9)  державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

10)  судового захисту прав місцевого самоврядування.

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи селищної ради та її органів

1.    Засідання селищної ради, постійних комісій та тимчасових контрольних комісій селищної ради є відкритими і гласними.

2.   Відкритість забезпечується шляхом вільного доступу громадян та засобів масової інформації на пленарні засідання селищної ради, засідання постійних комісій селищної ради. Громадяни та представники засобів масової інформації, які бажають бути присутніми на пленарному засіданні селищної ради, мають зареєструватися у порядку, що визначений цим Регламентом.

3.   Гласність забезпечується шляхом оприлюднення інформації про діяльність селищної ради, постійних комісій та тимчасових контрольних комісій у засобах масової інформації та на офіційному вебсайті селищної ради в мережі Інтернет у порядку, визначеному законами України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України та цим Регламентом.

4.   Закриті пленарні засідання селищної ради, постійних комісій селищної ради проводяться лише у випадках передбачених законами України.

Стаття 4. Місце проведення та мова ведення засідань селищної ради та її органів

1.  Селищна рада проводить свої засідання у  селищному будинку культури за адресою: вул. Травнева,10, смт Калинівка, Броварський район, Київська область.

2.    За рішенням селищної ради, ухваленим двома третинами депутатів від загального складу селищної ради, її засідання можуть проводитися в іншому місці.

3.    Засідання селищної ради, постійних комісій та тимчасових контрольних комісій селищної ради ведуться державною мовою. Промовець може виступати іншою мовою. Переклад його виступу, у разі необхідності, забезпечує апарат селищної ради.

4.  Мовою рішень та інших актів селищної ради, ведення роботи, діловодства і документації селищної ради та її органів є державна мова.

Стаття 5. Загальний склад, порядок формування селищної ради, порядок набуття та строк повноважень депутатів селищної ради

         1.  Загальний склад депутатів селищної ради становить 22 депутатів.

        2.Головам постійних комісій селищної ради та відповідальним працівникам виконавчого комітету забезпечити своєчасну підготовку та виконання запланованих заходів.

Стаття 6. Розміщення депутатів селищної ради та запрошених осіб у сесійній залі селищної ради

1.   Депутати селищної ради забезпечуються робочим місцем у сесійній залі селищної ради.

2.   Депутати селищної ради на першому пленарному засіданні селищної ради нового скликання розміщуються у сесійній залі селищної ради за власним бажанням. У подальшому порядок розміщення депутатів селищної ради може визначатися постійною комісією селищної ради, до предмета відання якої належать питання регламенту, але з урахуванням пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп).

3.   Особи, які запрошені на пленарне засідання селищної ради, громадяни, які виявили бажання бути присутніми на пленарному засіданні селищної ради, відповідно до частини другої статті 3 цього Регламенту, та представники засобів масової інформації розміщуються на відведених для них в установленому порядку місцях.

Стаття 7. Запрошення на пленарне засідання селищної ради

1.    На пленарне засідання селищної ради можуть бути запрошені особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного, заступники селищного голови, керівники виконавчих органів селищної ради та їх структурних підрозділів, представники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, політичних партій, громадських об’єднань, засобів масової інформації.

2.     Пропозиції щодо запрошених осіб подаються постійними комісіями, депутатами і органами, які вносять питання для розгляду ради, не пізніш як за день до проведення пленарного засідання селищної ради до апарату селищної ради. На підставі цих пропозицій апарат селищної ради формує список запрошених.

3.  Народні депутати України, депутати обласної ради Київської області, голова Броварської районної державної адміністрації Київської області, депутати Броварської районної ради Київської області, працівники апарату селищної ради можуть бути присутніми на сесіях селищної ради без запрошення і, окрім працівників селищної ради, брати участь у роботі селищної ради з правом дорадчого голосу.

4.   Головуючий на пленарному засіданні селищної ради повідомляє депутатам селищної ради про офіційно запрошених осіб, присутніх на пленарному засіданні селищної ради.

Стаття 8. Забезпечення діяльності селищної ради

1.   Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності селищної ради, її органів, депутатів селищної ради, депутатських фракцій (депутатських груп) у селищній раді здійснює апарат селищної ради.

2.  Апарат селищної ради забезпечує здійснення селищною радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

3.     Апарат селищної ради утворюється рішенням селищної ради. Його структура, чисельність та витрати на утримання встановлюються селищною радою за поданням селищного голови.

4.  Керівництво апаратом селищної ради здійснює селищний голова.

Стаття 9. Використання державної символіки

1.   У залі, де проводяться пленарні засідання селищної ради, встановлюється Державний Прапор України.

 

Розділ II

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Глава 1 СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 10. Форми роботи селищної ради

1.    Селищна рада проводить свою роботу сесійно. Сесії є черговими та позачерговими. Сесія селищної ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.

2.    Відкриття сесії селищної ради оголошується головуючим на початку її першого пленарного засідання, закриття - по завершенні останнього пленарного засідання.

3.   Кожна сесія селищної ради починається і завершується виконанням у залі проведення пленарного засідання Державного Гімну України.

4.   Сесії селищної ради складаються із пленарних засідань селищної ради та засідань постійних комісій селищної ради. Постійні комісії та тимчасові контрольні комісії селищної ради можуть проводити свої засідання одночасно з пленарними засіданнями селищної ради лише за процедурним рішенням селищної ради.

Стаття 11. Чергові сесії селищної ради

1.    Чергові сесії селищної ради, за винятком першої сесії, скликаються селищним головою відповідно до плану роботи селищної ради на відповідний рік.

2.   Інформація про дату і час початку чергової сесії селищної ради, перелік питань, які пропонується розглянути, а також про місце і час реєстрації

депутатів селищної ради апаратом селищної ради не пізніше як за десять днів до початку роботи чергової сесії доводиться до відома кожного депутата селищної ради, розміщується на офіційному вебсайті селищної ради в мережі Інтернет.

3.   Проєкти рішень, які пропонується розглянути на черговій сесії селищної ради надаються депутатам селищної ради не пізніш як за три дні до відкриття чергової сесії селищної ради.

Стаття 12. Позачергові сесії селищної ради

1.   Позачергова сесія селищної ради скликається селищним головою у міру необхідності поза планом роботи селищної ради або за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу селищної ради, виконавчого комітету селищної ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергової сесії селищної ради, підписані їх ініціаторами, разом із проєктами рішень, які пропонуються до розгляду та оформлені у відповідності до чинного законодавства та цього Регламенту, надсилаються селищному голові через апарат селищної ради. При цьому підписи ініціаторів не відкликаються.

2.   Позачергова сесія селищної ради скликається не пізніше як у двотижневий строк після дня надходження вимоги про її скликання. Розпорядження селищного голови про скликання позачергової сесії селищної ради публікується на офіційному вебсайті селищної ради не пізніше як за десять днів, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до початку роботи позачергової сесії.

3.   Інформація про дату і час початку позачергової сесії селищної ради, перелік питань, які пропонується розглянути, а також про місце і час реєстрації депутатів селищної ради апаратом селищної ради не пізніше як за десять днів, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до початку роботи позачергової сесії доводиться до відома кожного депутата.

4.  Проєкти рішень, які пропонується розглянути на позачерговій сесії селищної ради надаються депутатам селищної ради не пізніш як за три дні до відкриття позачергової сесії селищної ради, а у виняткових випадках - не пізніше як за день до відкриття позачергової сесії селищної ради.

Стаття 13. Скликання сесій селищної ради

1.  Сесія селищної ради скликається селищним головою.

2.    У разі немотивованої відмови селищного голови або його неможливості скликати сесію селищної ради відповідно до частини першої статті 11 або частини другої статті 12 цього Регламенту сесія скликається секретарем селищної ради.

3.  У разі тривалої відсутності селищного голови та секретаря селищної ради або виникнення обставин, що унеможливлюють виконання ними посадових обов’язків, рішення про скликання сесії ухвалюється не менш як однією третиною депутатів від загального складу селищної ради. Це рішення доводиться особисто до кожного депутата селищної ради, апарат селищної ради забезпечує його публікацію на офіційному вебсайті селищної ради в мережі Інтернет.

4.    Сесія селищної ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого законодавством для її розгляду.

Глава 2

ПЕРША СЕСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НОВОГО СКЛИКАННЯ

Стаття 14. Інформаційне забезпечення новообраних депутатів селищної ради до проведення першої сесії селищної ради

1.    Апарат селищної ради не пізніш як через сім днів після офіційного оприлюднення відповідною територіальною виборчою комісією результатів виборів надає депутатам селищної ради:

1)     текст офіційного оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів виборів депутатів селищної ради;

2)  регламент селищної ради;

3)  список посадових осіб апарату селищної ради та їх службові телефони;

4)   довідковий матеріал про обраних депутатів селищної ради, який повинен містити такі дані: прізвище, ім’я та по батькові депутата селищної ради, рік народження, освіту, професію, останнє місце роботи, посаду, належність до політичної партії, поштову адресу та номери телефонів, вказані депутатом селищної ради.

 

Стаття 15. Формування та організація роботи Підготовчої депутатської групи

1.    Для підготовки пропозицій щодо організації та проведення пленарних засідань першої сесії селищної ради нового скликання, підготовки проєктів відповідних рішень селищний голова попереднього скликання, а у разі його відсутності - секретар селищної ради попереднього скликання організовує формування Підготовчої депутатської групи з числа новообраних депутатів селищної ради.

2.   Підготовча депутатська група звітує про проведену роботу на першій сесії селищної ради нового скликання після інформації голови відповідної територіальної виборчої комісії.

3.    Підготовча депутатська група припиняє свою діяльність на першому пленарному засіданні селищної ради після складення присяги новообраним селищним головою або обрання тимчасової президії селищної ради.

Стаття 16. Відкриття першої сесії новообраної селищної ради

1.   Першу сесію новообраної селищної ради скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації двох третин новообраних депутатів від загального складу селищної ради.

2.    Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова відповідної територіальної виборчої комісії, який інформує селищну раду про підсумки виборів депутатів.

3.   Апарат селищної ради забезпечує реєстрацію депутатів селищної ради, які прибули на першу сесію новообраної селищної ради.

Стаття 17. Послідовність розгляду питань першої сесії новообраної селищної ради

1.   На пленарних засіданнях першої сесії новообраної селищної ради питання розглядаються у такій послідовності:

1)  про результати виборів депутатів до селищної ради;

2)  звіт Підготовчої депутатської групи про проведену роботу;

3)  про результати виборів селищного голови;

4)  обрання лічильної комісії;

5)  обрання секретаря селищної ради;

6)  утворення постійних комісій селищної ради;

2.    Зазначений у частині першій цієї статті перелік питань не потребує обговорення та затвердження селищною радою. У разі необхідності селищна рада може ухвалити рішення про зміну послідовності розгляду питань зазначеного переліку.

 

Стаття 18. Лічильна комісія селищної ради

1.   Лічильна комісія обирається для організації голосувань селищної ради та визначення їх результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування, за дорученням селищної ради, у разі необхідності, встановлює присутність депутатів селищної ради на пленарному засіданні, а також розглядає звернення депутатів селищної ради, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні.

2.   Лічильна комісія обирається у складі не більше трьох осіб більшістю від загального складу селищної ради відкритим поіменним голосуванням за списком чи персонально в порядку надходження пропозицій щодо кандидатур. Лічильна комісія може бути постійною, яка утворюється на час скликання ради, або тимчасовою, яка утворюється на вказаний у рішенні селищної ради термін.

3.    Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря, про що складається протокол, який доводиться до відома депутатів. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито.

4.   У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких висунуті до складу органів селищної ради. У разі висунення члена комісії кандидатом на посаду до органу селищної ради, то на час проведення такого голосування та підрахунку голосів його повноваження як члена комісії припиняються. Якщо більшість членів лічильної комісії одночасно висунуті кандидатами до органів селищної ради, то селищна рада утворює на час голосування іншу тимчасову лічильну комісію.

5.   Результати засідань лічильної комісії оформляються у вигляді протоколів. Протокол лічильної комісії підписується головою та секретарем лічильної комісії. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів від її загального складу.

 

Стаття 19. Тимчасова президія першої сесії селищної ради

1.  У разі якщо на час проведення першої сесії відповідний селищний голова не зареєстрований відповідно до закону про місцеві вибори, про що на селищної сесії ради інформує голова відповідної територіальної виборчої комісії, селищна рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п’яти осіб.

2.   Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях селищної ради до обрання секретаря селищної ради.

3.  Після обрання секретаря селищної ради він веде пленарне засідання селищної ради, а тимчасова президія першої сесії селищної ради припиняє свою діяльність.

 

Стаття 20. Секретаріат сесії селищної ради

1.   Секретаріат сесії селищної ради обирається на строк повноважень ради для організації списку депутатів селищної ради, що записалися для виступу, та ведення протоколу пленарного засідання селищної ради.

2.   Секретаріат сесії обирається у складі не більше трьох осіб більшістю від загального складу селищної ради відкритим поіменним голосуванням за списком чи персонально в порядку надходження пропозицій щодо кандидатур.

3.  Секретаріат сесії селищної ради:

1)  реєструє заяви депутатів селищної ради на виступи, та відповідно до порядку їх надходження, формує упорядкований список виступів та передає його головуючому на пленарному засіданні;

2)    реєструє проєкти документів, заяв, повідомлень, пропозицій і прохань депутатів, постійних комісій селищної ради, депутатських фракцій (депутатських груп) та, у разі потреби з погодженням з головуючим на пленарному засіданні селищної ради, забезпечує їх розповсюдження як офіційних документів сесії;

3)     спільно з апаратом селищної ради організовує аудіозапис засідання, складання протоколу пленарного засідання селищної ради.

4.  Якщо селищною радою не було сформовано секретаріат сесії селищної ради, то його обов’язки виконує секретар селищної ради.

 

Глава 3

ПІДГОТОВКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ НА СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 21. Планування роботи ради

1.   Діяльність селищної ради проводиться відповідно до плану роботи на рік, який затверджується селищною радо. План роботи селищної ради визначає основні напрями діяльності ради та її органів, організаційні форми вирішення поставлених завдань і містить перелік основних організаційних та масових заходів і їх виконавців.

План роботи селищної ради формується з урахуванням вимоги про проведення не менш як однієї чергової сесії селищної ради у квартал.

2.     Організація виконання плану роботи селищної ради покладається на селищного голову, постійні комісії та апарат селищної ради. Хід виконання плану роботи селищної ради обговорюється на засіданнях постійних комісій. Селищний голова один раз на рік доводить до відома депутатів інформацію про хід виконання плану роботи селищної ради.

 

Стаття 22. Формування порядку денного сесії селищної ради

1.  Проєкт порядку денного сесії селищної ради формується селищним головою на підставі плану роботи селищної ради, пропозицій постійних комісій, депутатських фракцій (депутатських груп), депутатів селищної ради, виконавчого комітету селищної ради, підприємств, установ та організацій об’єднаної територіальної громади незалежно від форм власності. Проєкт порядку денного сесії селищної ради доводиться до відома депутатів селищної ради у термін та у спосіб, що визначені цим Регламентом.

2.    Пропозиції до порядку денного сесії селищної ради, які були подані суб’єктами, вказаними у частині першій цієї статті, можуть бути включені до порядку денного сесії селищної ради за умови їх подання за 21 день до її відкриття.

3.   Пропозиції, внесені пізніше строку, який визначено у частині другій цієї статті, або безпосередньо при розгляді порядку денного на пленарному засіданні селищної ради, можуть бути включені до порядку денного у тому випадку, якщо вони були попередньо погоджені селищним головою та розглянуті відповідними органами селищної ради. У такому випадку заслуховується повідомлення ініціатора пропозиції про готовність цього питання до розгляду селищною радою, а також заслуховується виступ із цього питання представника відповідної постійної комісії селищної ради.

4.   Пропозиції щодо кожного питання, які планується включити до порядку денного сесії селищної ради, подаються із пояснювальною запискою та проєктом рішення, що пропонується ухвалити за цією пропозицією.

5.     Проєкти рішень, що планується розглянути на сесії селищної ради, підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному вебсайті селищної ради в мережі Інтернет не пізніш як за 20 днів до їх розгляду на сесії селищної ради.

 

Стаття 23. Затвердження проєкту порядку денного сесії селищної ради

1.   Сформований селищним головою проєкт порядку денного сесії селищної ради виноситься на затвердження селищної ради за основу, у разі наявності нерозглянутих пропозицій до порядку денного, або в цілому, у разі їх відсутності, більшістю голосів від загального складу селищної ради. Кожна пропозиція щодо порядку денного обговорюється депутатами селищної ради та виноситься на голосування окремо.

2.    Пропозиція до порядку денного селищної ради приймається більшістю голосів від загального складу селищної ради. В іншому випадку пропозиція вважається відхиленою.

3.   Після розгляду усіх пропозицій до порядку денного селищної ради, що був прийнятий за основу, відповідно до частини першої цієї статті, порядок денний затверджується селищною радою в цілому більшістю голосів від загального складу селищної ради.

 

Стаття 24. Внесення змін до порядку денного сесії селищної ради

1.   До затвердженого порядку денного сесії селищної ради можуть включатися додаткові питання шляхом внесення змін до нього. Питання, включені до порядку денного сесії, можуть переноситися, змінюватися чи виключатися з нього після обговорення депутатами селищної ради. Пропозиції про внесення змін до затвердженого порядку денного сесії селищної ради готуються і вносяться у такому самому порядку, як і до проєкту порядку денного сесії селищної ради.

2.    Рішення про включення, виключення чи перенесення розгляду питань затвердженого в цілому порядку денного сесії селищної ради приймається більшістю голосів від загального складу селищної ради.

3.   Рішення про перенесення розгляду питань, включених до порядку денного сесії селищної ради, може ухвалюватися не більше одного разу щодо одного й того ж питання. Перенесене питання порядку денного сесії може бути розглянуто на позачерговій сесії селищної ради.

 

Стаття 25. Розклад пленарних засідань селищної ради

1.  Селищна рада проводить свої пленарні засідання, як правило, по п’ятницям з 15-ї до 20-ї години.

2.   Через кожні наступні 2 години роботи пленарного засідання селищної ради оголошується перерва на 20 хвилин.

3.    У разі необхідності за рішенням селищної ради зазначений порядок проведення пленарного засідання селищної ради може бути змінено за пропозицією головуючого або депутатів селищної ради. Селищна рада може ухвалити рішення про проведення пленарного засідання селищної ради впродовж кількох днів.

 

 

Глава 4

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ

СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 26. Реєстрація учасників (присутніх) та ведення пленарних засідань селищної ради

1.   Перед відкриттям кожного пленарного засідання апаратом селищної ради спільно із секретаріатом сесії селищної ради проводиться реєстрація депутатів селищної ради на підставі пред’явлення посвідчення депутата селищної ради та підтвердження своєї присутності власноручним підписом депутата. Інші особи, які виявили бажання бути присутніми на пленарному засіданні селищної ради, відповідно до частини другої статті 3 цього Регламенту, повинні зареєструватись шляхом пред’явлення паспорта громадянина України, посвідчення або іншого документа, що посвідчує особу.

2.   Депутат селищної ради зобов’язаний зареєструватись для участі у роботі пленарного засідання селищної ради. Депутат селищної ради може бути відсутнім на пленарному засіданні селищної ради з поважних причин, про що депутат завчасно повідомляє селищного голову або секретаря селищної ради. Головуючий на пленарному засіданні селищної ради може вимагати від депутата селищної ради пояснення причин запізнення або відсутності на попередніх пленарних засіданнях селищної ради.

3.   Головуючий на пленарному засіданні селищної ради повідомляє присутніх про результати реєстрації та причини відсутності депутатів селищної ради. Дані реєстрації є підставою для ухвалення рішення про відкриття пленарного засідання селищної ради.

4.   Сесія селищної ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу селищної ради.

5.   Про намір достроково покинути пленарне засідання селищної ради депутат повідомляє головуючого на пленарному засіданні через апарат селищної ради.

6.    За рішенням селищної ради, на вимогу селищного голови, депутатських фракцій (депутатських груп), під час засідання може проводитися поіменна реєстрація за процедурою поіменного голосування. Поіменна реєстрація депутатів селищної ради проводиться у залі засідань у визначений цим Регламентом спосіб.

 

Стаття 27. Головуючий на пленарному засіданні селищної ради

1.  Головування на пленарних засіданнях селищної ради здійснюється селищним головою або, за його відсутності, секретарем селищної ради.

2.   У випадках, передбачених цим Регламентом, пленарне засідання селищної ради відкриває за дорученням групи депутатів селищної ради один з депутатів ради, який входить до її складу; веде пленарне засідання і підписує його рішення та протоколи за рішенням селищної ради один із її депутатів, якого обирають головуючим.

 

Стаття 28. Обов’язки головуючого на пленарному засіданні селищної ради

1.  Головуючий на пленарному засіданні селищної ради:

1)     дотримується вимог Конституції України, законів України та цього Регламенту і вживає заходів щодо їх дотримання всіма присутніми на засіданні;

2)    повідомляє про результати реєстрації депутатів селищної ради та про кількість депутатів селищної ради, відсутніх на пленарному засіданні;

3)     відкриває, веде та закриває пленарні засідання, оголошує перерви в пленарних засіданнях;

4)     оголошує повну назву, реєстраційний номер, редакцію та ініціаторів внесення проєктів рішень та інших актів селищної ради, що виносяться на обговорення;

5)  оголошує списки осіб, які записалися на виступи, та надає слово для виступу;

6)    надає слово для доповіді (співдоповіді), запитань, виступу, оголошує наступного промовця;

7)   створює рівні можливості депутатам селищної ради, депутатським фракціям (депутатським групам) для участі в обговоренні питань відповідно до положень цього Регламенту;

8)   утримується від коментарів та оцінок щодо промовців та їх виступів, крім випадків порушення норм депутатської етики, відповідно до положень цього Регламенту;

9)  вживає заходів для підтримання порядку на пленарному засіданні;

10)  організовує розгляд питань, відповідно до норм цього Регламенту;

11)  оголошує про результати голосування та про ухвалені рішення;

12)  оголошує офіційні повідомлення та запити депутатів селищної ради;

13)   оголошує перерву до 10 хвилин на вимогу однієї з депутатських фракцій (депутатської групи), за умови використання цього права депутатською фракцією (депутатською групою) впродовж одного пленарного засідання;

14)  здійснює інші повноваження відповідно до положень цього Регламенту.

2.  На час доповіді, співдоповіді, виступу в дебатах головуючого на пленарному засіданні, розгляду внесеної ним пропозиції не з процедурного питання та прийняття рішення щодо неї, а також розгляду питання персонально щодо головуючого на пленарному засіданні ведення пленарного засідання доручається секретарю селищної ради.

 

Стаття 29. Права головуючого на пленарному засіданні

1. Головуючий на пленарному засіданні селищної ради має право:

1)   вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання, які ставляться на голосування першими;

2)    об’єднувати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного пленарного засідання селищної ради. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів селищної ради, процедурне рішення про це ухвалюється селищною радою без обговорення;

3)  підсумовувати обговорення питань;

4)    ставити уточнюючі запитання промовцю на пленарному засіданні щодо фактичних помилок, допущених у його виступі;

5)    зачитувати або доручати секретарю селищної ради зачитувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання;

6)    давати розпорядження апарату селищної ради про надання депутатам селищної ради під час пленарного засідання додаткових матеріалів з питань, включених до порядку денного пленарного засідання селищної ради;

7)   оголошувати перерву до 15 хвилин, але не більше однієї перерви впродовж пленарного засідання;

8)   позбавляти промовця слова, якщо промовець виступає не з обговорюваного питання, перевищує встановлений для виступу час, порушує вимоги цього Регламенту;

9)      проводити рейтингове (сигнальне) голосування для прогнозування результатів голосування питання порядку денного пленарного засідання селищної ради;

 

Глава 5

ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ

СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 30. Процедура обговорення питань на пленарному засіданні селищної ради

1.    Процедура обговорення питань на пленарному засіданні селищної ради включає:

1)    доповідь депутата селищної ради - ініціатора внесення пропозиції або іншого суб’єкта права подання проєкту рішення чи його представника, запитання доповідачу і відповіді на них;

2)   співдоповідь визначених профільними постійними комісіями селищної ради чи тимчасовою контрольною комісією селищної ради співдоповідача, запитання співдоповідачу і відповіді на них;

3)   виступи представників депутатських фракцій (депутатських груп), депутатів селищної ради;

4)      оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення;

5)  заключне слово доповідача і співдоповідача (співдоповідачів);

6)   уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування.

 

Стаття 31. Обмеження щодо участі в обговоренні питань на пленарному засіданні селищної ради у зв’язку з конфліктом інтересів

1.  Депутат селищної ради бере участь в пленарних засіданнях селищної ради в обговоренні питань, щодо яких у нього наявний конфлікт інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про це під час пленарного засідання селищної ради, на якому розглядається відповідне питання.

 

Глава 6

ПОРЯДОК ВИСТУПІВ І НАДАННЯ СЛОВА НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 32. Тривалість часу виступів на пленарному засіданні селищної ради

1.  На пленарному засіданні селищної ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого на пленарному засіданні. Головуючий на пленарному засіданні надає слово промовцям для доповіді, співдоповіді, виступів, заключного слова, заяв, резолюції, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень та довідок, внесення пропозицій, поправок, оголошення депутатських запитів, обґрунтування відповіді на депутатський запит посадовою особою, до якої був звернений депутатський запит, обґрунтування пропозицій чи поправок, відповіді на запитання, репліки, виголошення окремої думки.

2.   Для доповіді надається не більше 10 хвилин, співдоповіді - п’яти хвилин і заключного слова - трьох хвилин. Для виступу в обговоренні, для заяв, резолюцій, повідомлень, оголошення депутатських запитів, обґрунтування відповіді на депутатський запит посадовою особою, до якої був звернений депутатський запит, надається три хвилини; для повторних виступів в обговоренні, виступів щодо кандидатур на посади, внесення пропозицій; для виступів з процедури та з мотивів голосування, пояснень, обґрунтування пропозицій чи поправок, зауважень, запитань та відповідей на них, повідомлень, реплік, довідок, оголошення окремої думки, запитань депутатів селищної ради до посадових осіб виконавчих органів селищної ради - одна хвилина.

3.    Загальна тривалість часу розгляду кожного питання порядку денного пленарного засідання селищної ради пропонується головуючим на пленарному засіданні перед початком обговорення цього питання, залежно від кількості осіб, які записалися на виступ. Якщо є заперечення депутатів селищної ради щодо пропозиції головуючого на пленарному засіданні, селищна рада ухвалює процедурне рішення щодо тривалості обговорення зазначеного питання.

 

Стаття 33. Порядок запису на виступ на пленарному засіданні селищної ради

1.   Заява про надання слова із будь-якого питання порядку денного пленарного засідання подається:

1)    у письмовій формі на ім’я головуючого на пленарному засіданні до секретаріату сесії селищної ради;

2)  шляхом підняття руки.

2.    У випадку, що передбачений пунктом 1 частини першої цієї статті, секретаріат сесії селищної ради формує список осіб, які записалися на виступ, окремо з кожного питання відповідно до черговості подання заяв та передає його головуючому на пленарному засіданні.

3.    У випадку, що передбачений пунктом 2 частини першої цієї статті, головуючий на пленарному засіданні селищної ради надає слово у порядку черговості підняття рук.

4.    Депутат селищної ради, записаний на виступ, у будь-який час може відмовитися від свого права на виступ. Він може передати своє право на виступ іншому депутату селищної ради. Право на частину виступу не передається.

5.   Якщо депутат селищної ради у момент надання йому слова відсутній у залі, в якій проходить пленарне засідання, і не передав своє право на виступ іншому депутату селищної ради, вважається, що він відмовився від виступу.

6.  Депутат селищної ради може передати головуючому на пленарному засіданні тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання селищної ради, в якому він бере участь.

 

Стаття 34. Вимоги до виступів на пленарному засіданні селищної ради

1.  Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово, та дотримуватися тривалості часу, наданого для виступу. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.

2.  Виступ з мотивів голосування має визначати позицію щодо голосування «за», «проти», «утримався».

3.   Депутат селищної ради може виступити на пленарному засіданні з того самого питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, як правило, не більше двох разів. Про відступ від встановленого правила селищна рада без обговорення ухвалює процедурне рішення.

4.   Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно та формулюються коротко і чітко. Депутат селищної ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його. Відповідь на запитання повинна бути точною і лаконічною. Депутатам селищної ради, які виступають в обговоренні, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань головуючого на пленарному засіданні.

5.    Доповідь, співдоповідь, декларація, резолюція, інформація на вимогу селищної ради, обґрунтування відповіді на депутатський запит виголошуються з трибуни. Виступ, заява, звернення, повідомлення виголошуються з трибуни або з місця.

 

Глава 7

ОРГАНІЗАЦІЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ

СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 35. Види та способи голосування

1.   Рішення селищної ради приймаються відкритим поіменним голосуванням або таємним голосуванням, у порядку передбаченому цим Регламентом.

2.   Відкрите поіменне голосування здійснюється кожним депутатом особисто шляхом відкритого публічного оголошення своєї позиції щодо відповідного питання: «за» або «проти», або «утримався». Лічильна комісія оголошує волевиявлення депутата селищної ради та робить відповідний запис у листку поіменного голосування, який є невід’ємною частиною протоколу сесії.

3.   Результати відкритого поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному вебсайті селищної ради в мережі Інтернет розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань.

4.    Таємне голосування проводиться у випадках, що передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Здійснюється депутатом селищної ради особисто шляхом подачі бюлетеня.

5.   Депутат селищної ради приймає участь у голосуванні з питань, щодо яких у нього наявний конфлікт інтересів, за умови публічного оголошення про це під час пленарного засідання селищної ради на якому розглядається відповідне питання.

 

Стаття 36. Бюлетень, час і місце для таємного голосування

1.    Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає кількості зареєстрованих на пленарному засіданні депутатів селищної ради, виготовляються під контролем лічильної комісії за встановленою селищною радою формою. У бюлетені для таємного голосування зазначається мета голосування та у відповідному місці підписи голови та секретаря Лічильної комісії.

2.     До бюлетеня для таємного голосування при персональних обраннях посадових осіб селищної ради включаються всі висунуті кандидатури, які письмово дали згоду балотуватися. Прізвища цих осіб зазначаються в бюлетені в алфавітному порядку. Самовідвід кандидатів ухвалюється селищною радою без голосування. Кандидат може зняти свою кандидатуру (не балотуватися) і перед проведенням повторного голосування. Якщо розглядається питання про звільнення з посади, припинення повноважень або висловлення недовіри, то до бюлетеня для таємного голосування включається відповідна кандидатура, незалежно від її згоди на це.

3.    Час, місце і порядок проведення голосування визначаються лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів селищної ради на пленарному засіданні селищної ради перед початком голосування. Якщо з цих питань у депутатів селищної ради виникає заперечення, зміни до рішення лічильної комісії ухвалюються після обговорення більшістю від загального складу селищної ради.

4.    Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін (приміщень) для голосування, опечатує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування та вільного, особистого волевиявлення депутатами селищної ради.

 

Стаття 37. Організація таємного голосування та встановлення його результатів

1.  Лічильна комісія закладає контрольний талон в скриньку для голосування з підписами усіх членів лічильної комісії.

2.    Кожному депутату селищної ради лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування після пред’явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в реєстрі про одержання бюлетеня.

3.   Голосування проводиться в кабіні (приміщенні) для таємного голосування шляхом проставлення в бюлетені для таємного голосування позначки, що засвідчує волевиявлення депутата селищної ради, напроти прізвища кандидата, за якого депутат селищної ради голосує, або навпроти іншого запропонованого в бюлетені варіанта рішення. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускається в скриньку, що знаходиться біля кабіни для таємного голосування. Голосування закінчується в час, визначений лічильною комісією.

4.    Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, бюлетені, у яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також бюлетені, з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата селищної ради. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не враховуються.

5.  Рішення за результатами таємного голосування вважається ухваленим, якщо за нього подано більшість голосів депутатів від загального складу селищної ради та якщо в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» не встановлено іншої кількості голосів депутатів селищної ради, необхідної для ухвалення такого рішення.

6.   Таємне голосування вважається таким, що не відбулося, якщо бюлетенів для таємного голосування депутатами селищної ради одержано менше, ніж необхідно для ухвалення відповідного рішення. У такому разі проводиться переголосування, якщо інше не встановлено законом або якщо більшістю голосів депутатів від загального складу селищної ради не ухвалено іншого рішення.

 

Стаття 38. Повторне голосування

1.  Якщо при обранні, призначенні на посаду лише однієї особи жоден із кількох кандидатів на посаду не одержить за результатами першого голосування необхідної більшості голосів депутатів селищної ради, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів депутатів селищної ради при першому голосуванні.

2.   Якщо внаслідок вибуття кандидатів на посаду з балотування залишається один кандидат на посаду, повторне голосування проводиться щодо нього.

3.    Якщо за результатами таємного голосування рішення про звільнення з посади, припинення повноважень або висловлення недовіри не ухвалено, пропозиція вважається відхиленою і повторному розгляду або новому

голосуванню щодо тієї самої особи на цій сесії не підлягає, крім випадків виникнення нових підстав або з’ясування обставин, які не були відомі селищній раді при розгляді відповідної кандидатури.

4.   Якщо за результатами таємного голосування кандидата не було відповідно обрано, призначено на посаду, проводиться повторний розгляд цього ж питання порядку денного з новим висуненням кандидатів, якщо інше не встановлено законом. Кількість повторних розглядів таких питань не обмежується.

 

Стаття 39. Інформування про результати таємного голосування

1.   Голова лічильної комісії або визначений нею доповідач - член лічильної комісії доповідає на пленарному засіданні селищної ради про результати таємного голосування, виявлені порушення порядку голосування та відповідає на запитання депутатів селищної ради.

2.   Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують усі присутні її члени. Член лічильної комісії, який не погоджується з її протоколом, у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання лічильної комісії і оголошується на пленарному засіданні селищної ради.

3.   Якщо за результатами таємного голосування буде ухвалено рішення про обрання, призначення на посаду відповідного кандидата, головуючий на пленарному засіданні на підставі доповіді лічильної комісії оголошує таке рішення селищної ради.

 

Стаття 40. Час голосування при прийнятті рішень селищної ради

1.   Голосування при ухваленні рішень селищної ради з будь-якого питання проводиться на пленарному засіданні безпосередньо після його обговорення, крім випадку, коли неможливо провести голосування.

 

Стаття 41. Порядок голосування пропозицій і поправок на пленарному засіданні селищної ради

1.   Пропозиції, у тому числі статті, частини статті, розділи та пункти проєкту рішення селищної ради і поправки, що будуть ставитися на голосування, оголошуються головуючим на пленарному засіданні, при цьому називається ініціатор їх внесення. Якщо їх текст був наданий депутатам селищної і ніхто з них не наполягає на його зачитуванні, головуючий на пленарному засіданні може замість зачитування тексту називати номери пропозицій, поправок до проєкту рішення селищної ради, які ставляться на голосування, якщо такий порядок дає можливість депутатам селищної ради однозначно зрозуміти, за що вони голосують. За будь-яких умов із стенограми (протоколу) пленарного засідання також повинно бути однозначно зрозуміло, який конкретно текст і з якого документа ставився на голосування.

2.     Після оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозиції, поправки на вимогу ініціатора їх внесення йому надається слово.

3.   Перед голосуванням кількох пропозицій і поправок, які виключають одна одну, головуючий на пленарному засіданні послідовно, в порядку внесення, оголошує їх і, якщо до них немає зауважень, ставить на голосування.

4.  На голосування ставляться окремо всі пропозиції і поправки, що надійшли і не були відкликані у порядку, визначеному цим Регламентом.

5.    Ухвалення однієї з пропозицій, визначених у частині третій цієї статті, означає відхилення наступних, які на голосування не ставляться.

6.   Якщо пропозиція чи поправка, що має ставитися на голосування, містить кілька положень, стосується кількох взаємопов’язаних положень або містить кілька частин, кожна з яких має власне правове значення, то за процедурним рішенням селищної ради може проводитися голосування її частин із наступним голосуванням у цілому.

7.   У разі якщо всі поставлені на голосування частини пропозиції чи поправки ухвалені, а в результаті голосування в цілому пропозиція чи поправка відхиляється, то пропозиція чи поправка вважається відхиленою в цілому.

8.    Пропозиції чи поправки, які не отримали необхідної кількості голосів депутатів селищної ради на підтримку, вважаються відхиленими.

 

Глава 8

РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 Стаття 42. Ухвалення актів селищної ради

1.  Селищна рада в межах своїх повноважень ухвалює нормативні та інші акти у формі рішень.

2.    Рішення селищної ради ухвалюється на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу селищної ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», коли рішення ухвалюється шляхом таємного голосування, та у порядку передбаченому цим Регламентом.

При встановленні результатів голосування до загального складу селищної ради включається селищний голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні селищної ради, і враховується його голос.

3.   На пленарному засіданні депутат селищної ради не повинен перешкоджати розгляду питань порядку денного, в тому числі шляхом блокування трибуни, перешкоджання роботі головуючого на пленарному засіданні, а також голосуванню інших депутатів селищної ради.

4.  Рішення селищної ради щодо проєктів нормативних та інших актів селищної ради ухвалюються лише з питань, включених до порядку денного сесії селищної ради.

5.  Рішення селищної ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено селищним головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень. Селищна рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо селищна рада відхилила зауваження селищного голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу селищної ради, воно набирає чинності.

 

Стаття 43. Оприлюднення ухвалених рішень

1.    Рішення селищної ради, передбачені частиною першою статті 42 цього Регламенту, підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному вебсайті селищної ради в мережі Інтернет та у засобах масової інформації невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа.

2.  При оприлюдненні на офіційному вебсайті селищної ради в мережі Інтернет рішень селищної ради зазначається дата оприлюднення та оновлення інформації.

 

Стаття 44. Скасування рішень селищної ради

1.    Рішення селищної ради можуть бути скасовані селищною радою до підписання відповідного рішення селищної ради селищним головою або іншою особою, яка у випадках, визначених цим Регламентом, уповноважена на їх підписання.

2.  Рішення селищної ради, що набрали чинності, скасуванню селищною радою не підлягають, вони можуть бути визнані селищною радою такими, що втратили чинність.

 

Стаття 45. Рішення селищної ради з процедурних питань

1.   Селищна рада може ухвалити рішення з процедурних питань (процедурне рішення), зазначених у цьому Регламенті без попереднього розгляду в постійних комісіях та включення в порядок денний. Такі рішення ухвалюються одразу після обговорення однією третиною голосів депутатів від загального складу селищної ради.

2.    Процедурне рішення ухвалюється відкритим поіменним голосуванням і заноситься до протоколу пленарного засідання селищної ради.

 

Глава 9 ДОТРИМАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА НОРМ ЕТИКИ НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 46. Дотримання дисципліни на норм етики депутатами селищної ради

1.    Депутатам селищної ради забороняється вносити до зали засідань та використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети, які не мають на меті забезпечення правотворчої діяльності.

2.   На пленарному засіданні депутат селищної ради не повинен перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням, розмовами по мобільному телефону тощо), вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій.

3.   Якщо депутат селищної ради вважає, що промовець або головуючий на пленарному засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може в письмовій формі звернутися до головуючого на пленарному засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Головуючий на пленарному засіданні надає депутату селищної ради слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування. В останньому випадку головуючий на пленарному засіданні одразу повідомляє депутатів селищної ради про надходження такого звернення від депутата селищної ради і визначає час, коли йому буде надано слово.

4.   Якщо депутат селищної ради виголошує образливі слова на адресу іншого депутата селищної ради або депутатської фракції (депутатської групи), головуючий на пленарному засіданні попереджає цього депутата селищної ради про неприпустимість таких висловлювань або припиняє його виступ. Депутат селищної ради або представник депутатської фракції (депутатської групи), на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого на пленарному засіданні з вимогою про надання слова для репліки. Головуючий на пленарному засіданні надає слово для репліки депутату селищної ради або представнику депутатської фракції (депутатської групи) відразу після звернення або після завершення обговорення питання.

5.   Якщо під час пленарного засідання депутат селищної ради вчинив дії, що містять ознаки злочину, обговорення питань зупиняється. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє селищну раду про факт, що відбувся, і оголошує перерву в пленарному засіданні або закриває його і звертається до постійної комісії, до предмета відання якої належать питання регламенту, з пропозицією розглянути це питання і винести пропозиції щодо вжиття відповідних заходів. Якщо зазначені дії вчинені до відкриття пленарного засідання, під час його перерви чи після закриття, головуючий на пленарному засіданні повідомляє селищну раду про них після перерви або після відкриття найближчого пленарного засідання.

6.    Якщо під час розгляду питань порядку денного пленарного засідання селищної ради виникає ситуація щодо різного розуміння депутатами селищної ради застосування тієї чи іншої норми цього Регламенту, що загрожує зривом пленарного засідання, на письмове звернення двох депутатських фракцій (депутатських груп) або однієї третьої депутатів від загального складу селищної ради про порушення норм цього Регламенту головуючий на пленарному засіданні оголошує перерву для проведення консультацій.

 

Стаття 47. Дотримання дисципліни та норм етики промовцями на пленарному засіданні селищної ради

1.   На пленарному засіданні селищної ради промовець не повинен вживати образливих висловлювань, непристойних слів, закликати до незаконних дій. У разі порушення промовцем такої вимоги головуючий на пленарному засіданні попереджає його про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припиняє його виступ, а в разі повторного порушення - позбавляє права виступу на цьому пленарному засіданні.

2.   Якщо головуючий на пленарному засіданні звертається до промовця, то останній повинен негайно зупинити свій виступ. Якщо промовець не зробив цього, головуючий на пленарному засіданні припиняє його виступ.

3.   Головуючий на пленарному засіданні надає промовцю додатковий час для виступу такої тривалості, на яку його виступ було перервано, за винятком випадків застосування до промовця заходів впливу, встановлених цим Регламентом.

4.   Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання чи виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні попереджає його про це, а в разі подальшого порушення вимог цього Регламенту - позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми пленарного засідання селищної ради.

 

Стаття 48. Дотримання дисципліни особами, присутніми на пленарних засіданнях селищної ради

1.   Особам, присутнім на пленарному засіданні селищної ради, забороняється вносити та використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети, що можуть створювати перешкоди у проведенні засідання. Такі особи повинні дотримуватися дисципліни, не порушувати порядок, утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на пленарному засіданні.

2.   За пропозицією головуючого на пленарному засіданні або за пропозицією депутата селищної ради, підтриманою однією третиною голосів депутатів від загального складу селищної ради, особи, які порушили вимоги частини першої цієї статті, зобов’язані покинути пленарне засідання.

 

Глава 10 ПРОТОКОЛ, ЗАПИС ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 49. Протокол пленарного засідання селищної ради

1.   Пленарне засідання селищної ради протоколюється. Підготовку протоколу пленарного засідання селищної ради забезпечують секретаріат сесії та апарат селищної ради. Протокол селищної ради підписує головуючий на пленарному засіданні. Кожна зміна головуючого на пленарному засіданні фіксується у протоколі пленарного засідання селищної ради.

2.    У протоколі засідання селищної ради зазначається порядковий номер скликання селищної ради, сесії, протоколу; дата, час та місце проведення пленарного засідання, кількість присутніх депутатів селищної ради; прізвище та ініціали головуючого на пленарному засіданні; окремо кожне питання порядку денного із зазначенням посади, прізвища та ініціалів доповідача, співдоповідача, прізвищ, ініціалів і номерів посвідчень депутатів селищної ради, які взяли участь у обговоренні питання, та належність їх до депутатських фракцій (депутатських груп); результати голосування, пропозиції депутатів селищної ради і ухвалені рішення, у тому числі процедурні.

 

Стаття 50. Ведення аудіо-, відео- чи кінозапису пленарних засідань селищної ради

1.  Апарат селищної ради сприяє веденню аудіо-, відео- та кінозапису пленарних засідань.

 

 

Розділ III

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ СЕЛИЩНОЇ РАДИ. ОБРАННЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ЇЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ

Глава 11

ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ (ДЕПУТАТСЬКИХ ГРУП) У СЕЛИЩНІЙ РАДІ

Стаття 51. Порядок формування та припинення діяльності депутатських фракцій (депутатських груп)

1.   Депутатські фракції селищної ради формуються депутатами селищної ради на основі єдності поглядів або партійного членства. До складу депутатської фракції можуть входити також позапартійні депутати селищної ради, які підтримують політичну спрямованість фракції. Мінімальна кількість депутатів селищної ради для формування та роботи депутатської фракції у селищній раді - три депутати селищної ради.

2.   Депутатські групи селищної ради формуються в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів селищної ради, які виявили бажання увійти до їх складу. Депутатська група повинна складатись не менш як із трьох депутатів селищної ради.

3.   Депутат селищної ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції (депутатської групи). Депутат селищної ради, який не увійшов до складу депутатської фракції, якого виключено чи який вийшов зі складу депутатської фракції, є позафракційним.

4.    Політична партія має право формувати у селищній раді лише одну депутатську фракцію.

5.     Принципи функціонування депутатської фракції (депутатської групи) повинні бути демократичними і не повинні суперечити Конституції України, Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», іншим законодавчим актам.

6.     Селищний голова та секретар селищної ради не входять до складу депутатської фракції (депутатської групи).

 

Стаття 52. Порядок реєстрації та припинення діяльності депутатських фракцій (депутатських груп) у селищній раді

1.    Кожна депутатська фракція (депутатська група) реєструється у апараті селищної ради. Умовою реєстрації є надходження до апарату селищної ради подання особи, яка очолює відповідну депутатську фракцію (депутатську групу), до якого додається підписане депутатами селищної ради цієї депутатської фракції (депутатської групи) повідомлення про сформування депутатської фракції (депутатської групи). У письмовому повідомленні зазначаються повна назва депутатської фракції (депутатської групи), її персональний склад та партійна належність членів депутатської фракції (депутатської групи), а також зазначення членів депутатської фракції (депутатської групи), які уповноважені її представляти.

2.  Після виконання умов, що зазначені у частині першій цієї статті, головуючий на найближчому пленарному засіданні селищної ради інформує депутатів селищної ради про реєстрацію відповідної депутатської фракції (депутатської групи) із зазначенням її назви, кількісного складу, прізвища особи, яка її очолює, та уповноважених представляти депутатську фракцію (депутатську групу) осіб.

3.  Про вступ, вихід зі складу зареєстрованої депутатської фракції (депутатської групи) депутат селищної ради повідомляє письмово головуючого на пленарному засіданні. Письмове повідомлення депутата селищної ради про входження до складу тієї чи іншої депутатської фракції (депутатської групи) погоджується з головою цієї депутатської фракції (депутатської групи). Повідомлення про виключення зі складу депутатської фракції (депутатської групи) робить головуючий на пленарному засіданні за поданням голови депутатської фракції (депутатської групи).

4.    Депутатська фракція (депутатська група), склад якої став меншим від мінімальної кількості депутатів селищної ради, визначеної частинами першою та другою статті 51 цього Регламенту, на найближчому пленарному засіданні після дня настання такого факту оголошується селищним головою розпущеною.

 

Стаття 53. Організація роботи депутатських фракцій (депутатських груп)

1.   Порядок роботи депутатської фракції (депутатської групи), порядок вступу депутатів селищної ради до депутатських фракцій (депутатських груп), їх виходу або виключення з неї визначається депутатської фракцією (депутатською групою).

2.    Жодна депутатська фракція (депутатська група) не може представляти інтереси чи виступати від імені селищної ради.

3.  Селищна рада сприяє у роботі депутатських фракцій (депутатських груп). На усний чи письмовий запит виділяє приміщення у будинку селищної ради для проведення засідання депутатської фракції (депутатської групи).

 

Стаття 54. Права депутатських фракцій (депутатських груп)

1.  Депутатські фракції (депутатські групи) мають право:

1)     на пропорційне представництво у постійних та тимчасових комісіях селищної ради;

2)     попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує селищна рада;

3)   на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії селищної ради;

4)    об’єднувати зусилля з іншими депутатськими фракціями (депутатськими групами) для створення в селищній раді більшості чи опозиції;

5) здійснювати інші права, передбачені законами України та цим Регламентом.

 

Глава 12 СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА ТА СЕКРЕТАР СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 55. Селищний голова - головна посадова особа територіальної громади

1.   Селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади, обирається нею на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, здійснює свої повноваження на постійній основі.

2.    Строк повноважень селищного голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

3.   Селищний голова очолює виконавчий комітет селищної ради, головує на її засіданнях.

4.   Селищний голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

5.    На селищного голову поширюються повноваження та гарантії депутатів місцевих рад, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», якщо інше не встановлено законом.

 

Стаття 56. Повноваження селищного голови

1.    Повноваження новообраного селищного голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні селищної ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації. Повноваження селищного голови закінчуються в день відкриття першої сесії селищної ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо селищна рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно закону.

2.    У разі звільнення з посади селищного голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження селищного голови здійснює секретар селищної ради, крім випадків дострокового припинення повноважень селищного голови відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» або Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Секретар селищної ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень селищного голови і до моменту початку повноважень селищного голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії селищної ради, обраної на чергових місцевих виборах.

3.  Виключні повноваження селищного голови встановлено законом.

4.   Селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

5.    При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед селищною радою, а з питань здійснення виконавчими органами селищної ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Селищний голова щорічно звітує селищній раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами селищної ради.

6.   Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів селищної ради селищний голова зобов’язаний прозвітувати перед селищною радою про роботу виконавчих органів селищної ради у будь-який визначений ними термін.

 

Стаття 57. Дострокове припинення повноважень селищного голови

1. Повноваження селищного голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом, що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті селищного голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження селищного голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів селищного голови.

 

Стаття 58. Секретар селищної ради

1.  Секретар селищної ради працює в селищній раді на постійній основі.

2.  Секретар селищної ради входить за посадою до складу виконавчого комітету селищної ради.

3.    Секретар селищної ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

 

Стаття 59. Порядок обрання секретаря селищної ради

1.   Секретар селищної ради обирається селищної радою з числа її депутатів на строк повноважень селищної ради за пропозицією відповідного селищного голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря селищної ради може вноситися на розгляд селищної ради не менш як половиною депутатів від загального складу селищної ради у разі, якщо:

1)  на день проведення першої сесії селищної ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори селищного голови;

2)  селищна рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря селищної ради, запропоновану селищним головою;

3)    протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії селищної ради селищний голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря селищної ради;

4)   на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря селищної ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень селищний голова не вніс на розгляд селищної ради кандидатуру на посаду секретаря селищної ради;

5)   посада секретаря селищної ради стає вакантною під час вакантності посади селищного голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

2.  У разі якщо селищна рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу селищної ради згідно з пунктом 2 частини першої цієї статті, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря селищної ради вносить селищний голова.

3.  Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням селищної ради.

 

Стаття 60. Повноваження секретаря селищної ради

1.  Секретар селищної ради здійснює такі повноваження:

1)    у випадку, передбаченому законом, здійснює повноваження селищного голови;

2)   скликає сесії селищної ради у випадках, передбачених цим Регламентом; повідомляє депутатам селищної ради і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії селищної ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3)     веде засідання селищної ради та підписує її рішення у випадках, передбачених цим Регламентом;

4)   організує підготовку сесій селищної ради, питань, що вносяться на розгляд селищної ради, забезпечує оприлюднення проєктів рішень селищної ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів;

5)    забезпечує своєчасне доведення рішень селищної ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень селищної ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує офіційне оприлюднення рішень селищної ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення селищною радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення селищною радою регуляторної діяльності;

6)   за дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій селищної ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7)  сприяє депутатам селищної ради у здійсненні їх повноважень;

8)     організує за дорученням селищної ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9)    забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10)   вирішує за дорученням селищного голови або селищної ради інші питання, пов’язані з діяльністю селищної ради та її органів.

 

Глава 13 ПОСТІЙНІ ТА ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 61. Постійні комісії селищної ради

1.  Постійні комісії селищної ради є органами селищної ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень селищної ради.

2.   Постійні комісії обираються селищною радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

3.   До складу постійних комісій не можуть бути обрані селищний голова та секретар селищної ради.

4.  Постійні комісії за дорученням селищного голови, секретаря селищної ради, селищної ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку, селищного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд селищної ради, розробляють проєкти рішень селищної ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях селищної ради з доповідями і співдоповідями.

5.      Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження селищною радою, готують висновки з цих питань.

6.  Постійні комісії за дорученням селищної ради, селищного голови, секретаря селищної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних селищній раді органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд селищної ради; здійснюють контроль за виконанням рішень селищної ради.

7.    Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

8.   Організація роботи постійної комісії селищної ради покладається на голову комісії. Г олова комісії скликає і веде засідання постійної комісії, дає доручення членам постійної комісії, представляє постійну комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.

9.  Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу членів постійної комісії. Депутати селищної ради, які не є членами відповідної постійної комісії, мають право брати участь у її засіданнях з правом дорадчого голосу.

10.    За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою постійної комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем постійної комісії. Протоколи засідань постійної комісії підписуються її головою і секретарем. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

11.     Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено постійним комісіям у встановлений ними строк.

12.   Постійна комісія для вивчення питань, розробки проєктів рішень селищної ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням селищної ради, селищного голови, секретаря селищної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, ухвалені постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

13.  Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

14.  Постійні комісії є підзвітними селищній раді та відповідальними перед нею.

15.     Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та положенням про постійні комісії селищної ради, що затверджується селищною радою з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень селищної ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями селищної ради.

 

Стаття 62. Тимчасові контрольні комісії селищної ради

1.   Тимчасові контрольні комісії селищної ради є органами селищної ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених селищною радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд селищної ради.

2.   Рішення про створення тимчасової контрольної комісії селищної ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається ухваленим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу селищної ради.

3.   Засідання тимчасових контрольних комісій селищної ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені такою комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

4.  Повноваження тимчасової контрольної комісії селищної ради припиняються з моменту ухвалення селищною радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень селищної ради, яка створила цю комісію.

 

Глава 14

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 Стаття 63. Виконавчі органи селищної ради

1.    Виконавчими органами селищної ради є її виконавчий комітет, відділи, управління та інші створювані селищною радою виконавчі органи.

2.  Виконавчі органи селищної ради є підконтрольними і підзвітними селищній раді, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

3.  Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи селищної ради затверджуються селищною радою.

 

Стаття 64. Виконавчий комітет селищної ради

1.   Виконавчий комітет селищної ради є виконавчим органом селищної ради, який утворюється селищною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень селищної ради, селищного голови виконавчий комітет селищної ради здійснює свої повноваження до сформування його нового складу.

2.     Кількісний склад виконавчого комітету селищної ради визначається селищною радою. Персональний склад виконавчого комітету селищної ради затверджується селищною радою за пропозицією селищного голови.

3.  Виконавчий комітет селищної ради утворюється у складі селищного голови, заступника (заступників) селищного голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету селищної ради, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів селищної ради, інших осіб.

4.   До складу виконавчого комітету селищної ради також входить за посадою секретар селищної ради.

5.  Очолює виконавчий комітет селищної ради відповідно селищний голова.

6.  Виконавчий комітет селищної ради є підзвітним і підконтрольним селищній раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

7.  До складу виконавчого комітету селищної ради не можуть входити депутати селищної ради, крім секретаря селищної ради.

8.  Селищна рада може ухвалити рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами селищної ради, селищним головою (у тому числі з метою забезпечення надання адміністративних послуг у строк, визначений законом) в межах повноважень, наданих законом виконавчим органам селищних рад.

 

Стаття 65. Відділи, управління та інші виконавчі органи селищної ради

1.    Селищна рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи селищної ради для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів селищних рад. Організаційні засади реалізації повноважень виконавчих органів селищної ради щодо здійснення державної регуляторної політики визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2.  Відділи, управління та інші виконавчі органи селищної ради є підзвітними і підконтрольними селищній раді, підпорядкованими її виконавчому комітету, селищному голові.

3.   Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів селищної ради призначаються на посаду і звільняються з посади селищним головою одноособово, а у випадках, передбачених законом, - за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

Розділ IV

СТАТУС ДЕПУТАТА СЕЛИЩНОЇ РАДИ,

ОРГАНІЗАЦІЯ ЙОГО РОБОТИ У СЕЛИЩНІЙ РАДІ Глава 15 ДЕПУТАТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 66. Набуття та припинення повноважень депутата селищної ради

1.   Повноваження депутата селищної ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії селищної ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії селищної ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

2.    Селищна рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата селищної ради.

3.  Повноваження депутата селищної ради, обраного замість того депутата, який вибув, або обраного на повторних виборах, починаються з дня оголошення повідомлення про підсумки виборів на черговому, після виборів депутата селищної ради, пленарному засіданні селищної ради відповідною територіальною виборчою комісією.

 

Стаття 67. Статус та організація роботи депутата селищної ради

1.   Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності селищної ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, селищною радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат повинен входити до складу однієї з постійних комісій селищної ради.

2.    Порядок діяльності депутата селищної ради визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами та цим Регламентом.

3.    Після набуття депутатом селищної ради повноважень йому видається посвідчення і нагрудний знак депутата, встановленого Верховною Радою України зразка.

4.    На час сесій, засідань постійних комісій селищної ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету.

5.   Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій селищної ради, засідань постійної та інших комісій селищної ради, до складу яких його обрано.

6.    У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань селищної ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень селищної ради та її органів селищна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

 

Стаття 68. Обов’язки депутата селищної ради

1. Депутат селищної ради зобов’язаний:

1)   додержуватися Конституції України та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, цього Регламенту та інших нормативно- правових актів, що визначають порядок діяльності селищної ради та її органів;

2)   брати участь у роботі селищної ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

3)     виконувати доручення селищної ради, її органів, селищного голови; інформувати їх про виконання доручень.

4)  організовувати та проводити постійну роботу з виборцями;

5)    не допускати дій або бездіяльності, що суперечать законним інтересам територіальної громади, а також направлених на невиконання, неналежне виконання чи невиправдане ускладнення виконання рішень селищної ради чи її керівництва, створення перешкод роботі селищної ради та її органів.

 

Стаття 69. Права депутата селищної ради

1.  Депутат селищної ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях селищної ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат селищної ради набуває права ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.

2.  Кожний депутат селищної ради у селищній раді та її органах, до складу яких він входить, має один ухвальний голос. Депутат селищної ради, який не входить до складу відповідного органу селищної ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

3.  Депутат під час роботи у селищній раді має право:

1)  обирати і бути обраним до органів селищної ради.

2)  офіційно представляти виборців у селищній раді та її органах;

3)  пропонувати питання для розгляду їх селищною радою та її органами;

4)  вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань селищної ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

5)    вносити на розгляд селищної ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;

6)   вносити на розгляд селищної ради та її органів проєкти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

7)   висловлюватися щодо персонального складу утворюваних селищною радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються селищною радою;

8)   порушувати питання про розпуск органів, утворених селищною радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

9)     брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитанням доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

10)   вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні селищної ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції селищної ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території селищної ради;

11)    порушувати в селищній раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних селищній раді органів, підприємств, установ, організацій;

12)    виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

13)   ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань селищної ради та її органів до їх опублікування;

14)    оголошувати на засіданнях селищної ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

15)   об’єднуватися з іншими депутатами селищної ради в депутатські фракції (депутатські групи), що діють відповідно до цього Регламенту;

4.   Порядок реалізації зазначених у частині третій цієї статті прав депутатів селищної ради визначається Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами України, які регулюють діяльність селищної ради та їх органів, а також цим Регламентом.

 

Глава 16

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ, ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ, ДЕПУТАТСЬКЕ ЗАПИТАННЯ

Стаття 70. Депутатський запит, депутатське звернення і депутатське запитання

1.    Депутатський запит - це підтримана селищною радою вимога депутата селищної ради до посадових осіб селищної ради та її органів, селищного голови, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання селищної ради.

2.    Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата селищної ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності,

розташованих на території селищної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

3.    Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом селищної ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії селищної ради або дано депутату селищної ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

 

Стаття 71. Порядок розгляду депутатського запиту

1.    Депутатський запит може бути внесений депутатом селищної ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні селищної ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання селищної ради.

2.    Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні селищної ради.

3.   Селищна рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата селищної ради.

4.   Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений селищною радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього селищній раді й депутату селищної ради. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений селищною радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити селищній раді та депутатові селищної ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні селищної ради.

5.  Депутат селищної ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше однієї четвертої присутніх на засіданні депутатів селищної ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит селищною радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні селищної ради.

6.    За результатами розгляду відповіді на депутатський запит селищна рада приймає відповідне рішення.

Стаття 72. Порядок розгляду депутатського звернення

1.   Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території селищної ради, до яких звернувся депутат селищної ради, зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк.

2.  Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату селищної ради зобов’язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

3.  Депутат селищної ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

4.   Якщо депутат селищної ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до статті 71 цього Регламенту.

 

Глава 17 ПОМІЧНИКИ-КОНСУЛЬТАНТИ ДЕПУТАТА СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 73. Право депутатів селищної ради на помічників-консультантів

1.   Депутат селищної ради може мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

 

Стаття 74. Організація роботи помічників-консультантів

1.  Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата селищної ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат селищної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

2.   Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата селищної ради визначаються Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», цим Регламентом та положенням про помічника-консультанта депутата селищної ради, яке затверджується селищною радою.

3.    Помічником-консультантом депутата селищної ради може бути лише громадянин України, який має загальну середню освіту.

4.   Помічник-консультант депутата селищної ради у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, цим Регламентом та положенням про помічника-консультанта депутата селищної ради.

5.   Помічнику-консультанту депутата селищної ради видається посвідчення, в якому має бути зазначено номер посвідчення, назву селищної ради, прізвище депутата селищної ради, номер його виборчого округу, а також те, що помічник-консультант депутата селищної ради працює на громадських засадах у селищній раді.

6.   Посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради, опис якого затверджується селищною радою, видається селищною радою за письмовим поданням депутата селищної ради. Посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради вважається недійним і підлягає поверненню до селищної ради по закінченню повноважень депутата селищної ради або за його письмовим поданням.

 

Стаття 75. Права та обов’язки помічника-консультанта депутата селищної ради

1.  Помічник-консультант депутата селищної ради має право:

1)    входити і перебувати у приміщеннях селищної ради за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;

2)  одержувати надіслану на ім’я депутата селищної ради поштову та телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата селищної ради;

3)   за дорученням депутата селищної ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про них депутата селищної ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

4)   за письмовим зверненням депутата селищної ради та за згодою посадових осіб органів місцевого самоврядування користуватися копіювально- розмножувальною та обчислювальною технікою;

5)  на інші права, передбачені законами України та положенням про помічника- консультанта селищної ради.

2.  Помічник-консультант селищної ради зобов’язаний:

1)    дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, цього Регламенту, а також положення про помічника-консультанта селищної ради;

2)    при виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата селищної ради, утримуватися від заяв і вчинків, що компрометують депутата селищної ради;

3)   за дорученням депутата селищної ради вивчати питання, необхідні депутату селищної ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;

4)    допомагати депутату селищної ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями;

5)    допомагати депутату селищної ради в розгляді надісланих на його ім’я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань;

6)   надавати депутату селищної ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень;

7)    дотримуватись інших вимог законодавства України та Положення про помічника-консультанта депутата селищної ради.

Глава 18

ЗВІТИ ДЕПУТАТА СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 76. Звіт депутата селищної ради

1.    Депутат селищної ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного округу, об’єднаннями громадян. Селищна рада визначає орієнтовані строки проведення звітів депутатів селищної ради перед виборцями.

2.  Звіт депутата селищної ради повинен містити відомості про його діяльність у селищній раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті селищною радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті рішень та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

3.  Звіт депутата селищної ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення.

4.  Депутат селищної ради не пізніш як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб.

 

Стаття 77. Сприяння у проведенні звітів депутатів селищної ради

1.  Селищна рада, її органи та їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій державної і комунальної форми власності зобов’язані сприяти депутатам селищної ради в організації їх звітів (зустрічей) перед (з) виборцями шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних депутату селищної ради, на прохання депутата селищної ради здійснювати інші заходи, пов’язані з проведення його звіту (зустрічі) перед (з) виборцями, у тому числі сприяти оповіщенню виборців про час і місце його (її) проведення. Рішення з питань організації звітів (зустрічей) депутата селищної ради з виборцями приймається на засіданні селищної ради.

2.   Депутат селищної ради інформує селищну раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауваження і пропозиції, висловлені виборцями на адресу селищної ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв’язку з його депутатською діяльністю.

3.    Витрати, пов’язані з проведенням звітів депутатів селищної ради перед виборцями та їх зустрічей з ними, здійснюються за рахунок селищного бюджету у межах затверджених на ці цілі видатків.

4.    Звіти і зустрічі депутатів селищної ради з виборцями висвітлюються засобами масової інформації.

Розділ V ПРАВОТВОРЧА ПРОЦЕДУРА

Стаття 78. Право подання проєктів рішень селищної ради

1.  Право подання проєктів рішень селищної ради належить селищному голові, його заступнику (заступникам), секретарю селищної ради, постійним комісіям селищної ради, депутатським франкціям (депутатським групам), депутатам селищної ради, виконавчим органам селищної ради та їх керівникам, структурним підзрозділам виконавчих органів селищної ради та їх керівникам.

2.  Право подання проєктів рішень селищної ради може також належати іншим суб’єктам, що встановлені законом або нормативними актами селищної ради.

 

Стаття 79. Оформлення проєктів рішень селищної ради

1.   Проєкт рішення селищної ради має за його назвою, формою та складом реквізитів відповідати уніфікованим формам, які встановлюються національними стандартами, нормативно-правовими актами.

2.    Проєкт рішення селищної ради подається до апарату селищної ради за підписом особи (осіб) з числа осіб, які мають право подання проєктів рішень або уповноважені представляти відповідний орган згідно зі статтею 78 цього Регламенту.

3.  Якщо проєкт рішення ініційовано кількома особами (органами), ініціатором його внесення та особа (орган) підпис від якого на ньому зазначено першим. У разі якщо зазначена особа (орган) відкликає свій підпис, ініціатором вважається той, чиє прізвище (найменування) є наступним.

 

Стаття 80. Супровідні документи до проєкту рішення селищної ради

1.    Проєкт рішення вноситься на реєстрацію разом із проєктами інших документів, які планується затвердити цим рішенням, та пояснювальною

запискою, яка має містити обґрунтування необхідності ухвалення проєкту рішення та інші необхідні для розгляду проєкту рішення відомості.

2.   У разі внесення проєкту рішення, ухвалення якого передбачає витрати із селищного бюджету, то суб’єкт подання зобов’язаний надати фінансово- економічне обґрунтування та пропозиції щодо джерел покриття цих витрат.

3.  Зазначені в частині першій цієї статті документи подаються письмо разом з їх електронним файлом.

 

Стаття 81. Додаткові вимоги до деяких проєктів рішень

1.   Рішення селищної ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Стаття 82. Реєстрація проєктів рішень селищної ради

1.   Проєкти рішень, що внесені на розгляд селищною радою, реєструються у апараті селищної ради. Проєкт рішення, внесений із дотриманням вимог цього Регламенту, реєструється у апараті селищної ради в день його внесення.

2.  У прийнятті проєкту рішення має бути відмовлено у разі, якщо він поданий із порушенням вимог цього Регламенту.

3.   Пропозиції, поправки, висновки до проєктів рішень подаються до апарату селищної ради або безпосередньо до постійної комісії селищної ради, яка визначена до розгляду цього питання.

4.     Усі зареєстровані проєкти рішень та супровідні документи до них підлягають обов’язковому оприлюдненню апаратом селищної ради на офіційному вебсайті селищної ради в мережі Інтернет.

 

Стаття 83. Попередній розгляд проєктів рішень

1. Проєкт рішення після його реєстрації не пізніше як у п’ятиденний строк направляється селищним головою або секретарем селищної ради у постійну комісію (постійні комісії) селищної ради, до функціональної спрямованості якої (яких) належить розгляд порушених у проєкті рішення та супровідних документах питань.

 

Стаття 84. Відкликання проєктів рішень

1.   Проєкт рішення може бути відкликаний суб’єктом права подання проєкту рішення, який його вніс, до включення такого проєкту рішення до порядку денного сесії селищної ради.

2.    Проєкт рішення селищної ради, включений до порядку денного сесії селищної ради, до його прийняття селищною радою за основу може бути відкликаний за рішенням селищної ради і знятий з розгляду.

3.  Порушення питання про відкликання проєкту рішення здійснюється шляхом подання письмової заяви ініціатором внесення - суб’єктом права подання проєкту рішення на ім’я селищного голови.

4.  Відкликаний проєкт рішення знімається з розгляду.

 

Стаття 85. Визнання проєктів рішень відкликаними

1.   Проєкти рішень, внесені та не ухвалені до закінчення строку повноважень селищної ради відповідного скликання, вважаються відкликаними.

2.  Проєкт рішення вважається відкликаним, якщо до його ухвалення селищною радою повноваження депутата селищної ради - ініціатора його внесення достроково припинено.

3.   Проєкт рішення, внесений селищним головою, секретарем селищної ради, його заступником (заступниками), керівниками виконавчих органів селищної ради та їх структурних підрозділів, вважається відкликаним, якщо до його ухвалення повноваження відповідно селищного голови, його заступника (заступників) або керівників виконавчих органів селищної ради та їх структурних підрозділів були припинені. Такий проєкт рішення знімається з розгляду.

 

Стаття 86. Визнання проєктів рішень відхиленими

1.   Проєкт рішення вважається відхиленим, якщо він не отримав необхідної кількості голосів депутатів селищної ради. Таке відхилення проєкту рішення заноситься до протоколу пленарного засідання селищної ради.

2.    Відхилений селищною радою проєкт рішення або проєкт рішення, що повторює його за суттю, не може бути внесений на поточній та наступній за нею позачерговій сесіях селищної ради відповідного скликання. Відхилений проєкт рішення знімається з розгляду.

 

Стаття 87. Розгляд проєктів рішень на сесії селищної ради

1.     Проєкти рішень, які повинні розглядатись профільними постійними комісіями селищної ради та не були розглянуті такими комісіями, до розгляду на пленарному засіданні селищної ради не допускаються.

2.   Проєкти рішень обговорюються на пленарному засіданні селищної ради відповідно до порядку, що викладений у цьому регламенті Регламенту.

3.     Після завершення обговорення головуючий на пленарному засіданні підсумовує виступи депутатів селищної ради. За результатами обговорення проєкту рішення селищна рада може ухвалити рішення про:

1)   схвалення проекту рішення за основу з подальшим розглядом поправок та пропозицій депутатів селищної ради відповідно до цього Регламенту;

2)  ухвалення проєкту рішення за основу і в цілому;

3)   ухвалення проєкту рішення в цілому з урахуванням пропозицій і поправок, що бути ухвалені відповідно до пункту 1 цієї частини;

4)  відхилення проєкту рішення;

5)  повернення проєкту рішення суб’єкту права на його подання для подальшого доопрацювання або направлення його до постійної комісії (постійних комісій) селищної ради для підготовки його до повторного розгляду, визначивши при цьому основні положення, принципи, критерії, яким повинен відповідати доопрацьований проєкт рішення чи його структурні частини;

6)  направити проєкт рішення на доопрацювання до постійної комісії (постійних комісій) селищної ради з урахуванням наслідків обговорення.

4.  Проєкт рішення вважається відхиленим, якщо жодне з рішень, зазначених у пунктах 1, 2, 3, 5, 6 частини третьої цієї статті, не підтримано необхідною кількістю голосів депутатів селищної ради. Здійснення таким чином відхилення проєкту рішення заноситься до протоколу пленарного засідання як рішення селищної ради і має наслідки, передбачені цим Регламентом (частина друга статті 86).

 

Стаття 88. Уведення в дію рішень селищної ради

1.     Рішення селищної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення відповідно до вимог законодавства України та цього Регламенту, якщо селищною радою не встановлено більш пізній строк уведення даного рішення в дію.

 

Розділ VI ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Стаття 89. Засади запобігання корупції

1.    Селищна рада визначає свою діяльність на правових та організаційних засадах функціонування системи запобігання корупції в Україні, порядку застосування превентивних антикорупційних механізмів, правил щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

2.    Відносини, що виникають у сфері запобігання корупції, регулюються Конституцією України, міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, Законом України «Про запобігання корупції» та іншими законами, а також ухваленими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами.

 

Розділ VII

ТЕРМІН ДІЇ РЕГЛАМЕНТУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

ДО РЕГЛАМЕНТУ

Стаття 90. Термін дії Регламенту

1. Регламент набуває чинності з моменту його затвердження на пленарному засіданні селищної ради і діє до ухвалення регламенту селищною радою наступного скликання.

 

Стаття 91. Порядок внесення змін та доповнень до Регламенту

1.   Протягом строку повноважень селищної ради можуть вноситись зміни і доповнення до цього Регламенту за пропозицією селищного голови, секретаря селищної ради, постійних комісій селищної ради, депутатських фракцій (депутатських груп), депутатів селищної ради.

2.   Зміни та доповнення до цього Регламенту вносяться на розгляд пленарного засідання селищної ради згідно з порядком підготовки проєктів рішень, що визначений цим Регламентом.

3.   Рішення про внесення змін та доповнень до цього Регламенту ухвалюється більшістю голосів депутатів від загального складу селищної ради.

4.  Визнання окремих положень цього Регламенту незаконними (недійсними) не тягне за собою визнання цього Регламенту незаконним (недійсним) у цілому.

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь