Положення про постійні комісії Калинівської селищної ради Броварського району Київської області

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 

1. Загальні положення

1.1 Постійна комісія Калинівської селищної ради є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

1.2 Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови та членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються комісією.

1.3 До складу постійної комісії не можуть бути обрані селищний голова та секретар селищної ради.

1.4 Комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею. Діяльність постійної комісії координує секретар ради.

1.5 У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», іншими законодавчими актами, рішеннями селищної ради, Регламентом  роботи ради та цим Положенням.

1.6 Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні комісії, доручень селищної ради, селищного голови або секретаря селищної  ради.

1.7 Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з постійними комісіями селищної ради та інших рад, управліннями та відділами ради, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

1.8 Положення про постійні комісії затверджується селищною радою.

1.9 Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на два місяці і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

1.10 Постійна комісія має право скликати сесію селищної ради у випадку, передбаченому п.8 ст.46 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.11 Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

2.Голова постійної комісії селищної ради 

2.1 Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу.

2.2 Скликає і веде засідання комісії.

2.3 Визначає завдання і розподіляє обов’язки між членами комісії.

2.4 Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.

2.5 Забезпечує організаційну підготовку засідань комісії.

2.6 Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.

2.7 Представляє комісію у відносинах з іншими комісіями, органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

2.8 Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

2.9 Підтримує зв’язки із засобами масової інформації, забезпечує гласність в роботі комісії.

2.10 У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

3.Основні напрямки діяльності постійної комісії

3.1 Основним завданням постійної комісії є попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд селищної ради.

3.2  Постійна комісія за дорученням ради, селищного голови, секретаря селищної ради або за власною ініціативою вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету селищної  ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень, незалежно від форм власності та їх посадових осіб; подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету селищної ради, здійснює контроль за виконанням рішень ради.

3.3  Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.

3.4 За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації.

Висновки і рекомендації постійної комісії оформляються протокольно та приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови чи секретарем комісії. Відповідальність за ведення протоколів постійної комісії покладається на секретаря комісії.

3.5 Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.

3.6 Постійна комісія попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження селищною радою, готує висновки з цих питань.

3.7 Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів, представників управлінь та відділів селищної ради.

3.8 Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, селищного голови, секретаря селищної ради розглядатися постійними комісіями спільно.

Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.9 Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією.

3.10 Постійна комісія з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики  та запобігання корупції розглядає:

3.10.1 Проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

3.10.2 Звіти про виконання програм і бюджету;

3.10.3 Постійна комісія розглядає пропозиції депутатів, постійних комісій щодо регламенту роботи ради і вносить їх на розгляд ради, попередньо розглядає та узгоджує проекти нормативних та індивідуальних юридичних актів, що стосуються питань законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян, а також інші питання, віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування згідно з законодавством України.

 Здійснює контроль  за дотриманням вимог Закону України «Про запобігання корупції», надає консультації та роз’яснення селищному голові та депутатам ради в ході підготовки, розгляду та прийняття рішень радою щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

         В разі винесення на розгляд сесії селищної ради питання, яке викликає/може викликати у селищного голови, депутатів ради наявність приватного інтересу у сфері, в якій вони виконують свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ними рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (потенційний конфлікт інтересів) чи суперечність між їх приватними інтересами та їх службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (реальний конфлікт інтересів), вони зобов’язані повідомити про ймовірність виникнення в них потенційного чи реального конфлікту інтересів.

         Повідомлення відбувається шляхом подання селищним головою, депутатом ради напередодні голосування, яке може спричинити ймовірність виникнення конфлікту інтересів, письмової заяви про це до постійної комісії з питань законності та правопорядку, яка наділена повноваженнями по здійсненню контролю за дотриманням вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в селищній раді.

         У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у селищного голови, депутатів ради вони не мають права брати участь у голосуванні та прийнятті рішень радою з питань, в яких в них виник конфлікт інтересів.

         Письмова заява про ймовірність наявності конфлікту інтересів та відмову від  участі у голосуванні оголошується на засіданні ради.

         Відповідне повідомлення зачитується головою постійної комісії ради з питань законності та правопорядку на засіданні сесії ради перед голосуванням за вищевказане питання і долучається до протоколу сесії.

         В разі неповідомлення селищним головою, депутатами ради про ймовірність виникнення чи виникнення в них конфлікту інтересів про конфлікт інтересів зазначених осіб може заявити будь-який інший член ради або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів заноситься в протокол засідання сесії ради.

         Надає пропозиції щодо форми та способу здійснення зовнішнього контролю відповідно до осіб в яких в ході підготовки, розгляду та прийняття рішень радою виникає чи може виникнути потенційний чи реальний конфлікт інтересів».

3.10.4. Питання :

    -   Забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян  Калинівської селищної об’єднанної територіальної громади;

     -   Депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики;

 • Додержання депутатами вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;  
 • Контролю за додержанням депутатами селищної ради та посадовими     особами виконавчих органів ради вимог Закону України “Про статус депутатів місцевих рад»;
 • Координації дій з обласною, районною радами, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;
 • Підготовки, узагальнення пропозицій щодо змін та доповнень до Регламенту Калинівської селищної ради.

3.10.4 Вивчає і готує питання про стан та розвиток місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

3.10.5 Розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, члени комісії виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

3.11 Постійна комісія з  питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, підприємництва та сфери послуг за дорученням ради або за    власною ініціативою попередньо розглядає:

3.11.1 Проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

3.11.2 Звіти про виконання програм і бюджету;

3.11.3 Попередній розгляд звітів про хід і результати виконання прийнятих програм і бюджету;

3.11.4 Питання:

Підготовки пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів, та розміри їх ставок;

 • Здійснення контролю за утворенням та використанням  позабюджетних цільових коштів;
 • Надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;
 • Розробка програм, пов'язаних із здійсненням інвестиційної діяльності;
 • Залучення інвестицій до об’єднанної територіальної громади, контролю за виконанням інвестиційних зобов'язань, а також технічної допомоги;
 • Створення і реорганізації підприємств комунальної власності;
 • Транспортного обслуговування;
 • Про стан та ефективне використання комунальної власності  територіальної громади селища;
 • Встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності об’єднанної територіальної громади;
 • Підготовки і розгляду проектів місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;
 • Післяприватизаційної підтримки підприємств, що утворились в результаті приватизації комунальної власності;
 • Аналізу соціальних наслідків приватизації;
 • Сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами житлово-   комунального господарства;
 • Про організацію охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування;
 • Про стан та розвиток відповідних галузей будівництва;
 • По підготовці пропозицій щодо планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів;
 • Участі в розробці містобудівних програм, генеральних планів забудов.

3.11.5 Вивчає і готує питання соціально-економічного, стратегічного розвитку міста, інші питання, які виносяться на розгляд ради;

3.11.6 Розробляє проекти рішень ради, готує висновки та пропозиції з цих питань, члени комісії виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

3.11.7 Вивчає проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради.

3.11.8 Вивчає і готує питання про стан та розвиток житлово-комунального

господарства об’єднаної територіальної громади;

3.11.9 Вивчає і готує питання про стан а розвиток містобудування та архітектури, інші питання, які виносяться на розгляд ради;

3.11.10 Розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, члени комісії  виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

3.12 Постійна комісія з питань   земельних відносин, містобудування, архітектури, планування територій та охорони природи за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

3.12.1 Проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

3.12.2 Звіти про виконання програм і бюджету;

3.12.3 Попередній розгляд звітів про хід і результати виконання прийнятих програм і бюджету;

3.12.4 Питання:

 • Координації діяльності місцевих землевпорядних органів та уповноважених державних органів управління з охорони природи;
 •  Підготовки пропозицій щодо ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами;
 • Здійснення контролю за дотриманням земельного та  природоохоронного законодавства;

3.12.5 Вивчає і готує питання, які виносяться на розгляд ради.

3.12.6 Розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, члени комісії виступають на сесії ради з доповідями та з співдоповідями.

 3.13 Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я,  соціального захисту населення,  молоді та спорту за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

3.13.1 Проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

3.13.2 Звіти про виконання програм і бюджету;

3.13.3 Попередній розгляд звітів про хід і результати виконання прийнятих програм і бюджету;

​​​​​​​3.13.4 Питання:

 • Створення умов для розвитку культури;
 • Сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;
 • Створення умов для занять фізичною культурою і спортом;
 • Забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;
 • Ефективного використання дитячих дошкільних і позашкільних установ;
 • Сприяння виконавчим органам в управлінні закладами освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту;

3.13.5 Вивчає і готує питання про стан та розвиток освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту,  інші питання, які вносяться на розгляд ради.

3.13.6 Розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, члени комісії виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

3.13.7 Вивчає і готує питання про стан та розвиток охорони здоров’я, проблем соціального захисту населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

3.13.8  Розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

4.Взаємодія постійної комісії з виконавчим комітетом, управліннями та відділами

4.1 Рекомендації постійної комісії подаються селищному голові в письмовій формі з дотриманням правил ведення документообігу у селищній раді.

4.2 Виконавчий комітет, управління та відділи селищної ради зобов’язані в десятиденний термін  розглянути рекомендації та пропозиції постійної комісії та надати аргументовану відповідь.

4.3 У випадку відхилення рекомендації постійної комісії виконавчим комітетом, управлінням чи відділом селищної ради вона має право повторно винести рекомендації на їх розгляд.

4.4 Якщо пропозиція повторно відхилена, комісія може підготувати на розгляд селищної ради проект рішення з порушеного питання.

4.5 Постійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень виконавчого комітету з питань, віднесених до її компетенції.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь