ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Калинівської селищної ради Броварського району Київської області

Дата: 09.12.2021 09:08
Кількість переглядів: 893

Правові підстави проведення конкурсу

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» від 27.12.2017 № 1094, рішення сесії Калинівської селищної ради «Про створення Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Калинівської селищної ради Броварського району Київської області та затвердження Статуту підприємства» від 19.11.2021 № 913/15 (позач.)–VIІІ,  рішення сесії Зазимської сільської ради Броварського району Київської області «Про входження до складу засновників Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Калинівської селищної ради Броварського району Київської області» від 02.12.2021 № 2357-23-позачергової–VIІІ, рішення сесії Калинівської селищної ради «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Калинівської селищної ради Броварського району Київської області від 08.12.2021 № 962/16 (позач.)–VIІІ

Найменування підприємства

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Калинівської селищної ради Броварського району Київської області

Юридичне та фактичне місцезнаходження підприємства

07443, Київська область, Броварський район, смт Калинівка, вулиця Травнева, будинок, 10

Основні напрями діяльності

 

Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Калинівської територіальної громади Броварського району Київської області та Зазимської територіальної громади Броварського району Київської області.

 

Статут Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Калинівської селищної ради Броварського району Київської області

 

Структура підприємства включає:

1. Адміністративно-управлінський відділ (керівний склад);

2. Адміністративно-господарський персонал;

3. Лікувально-профілактичні підрозділи (медичні амбулаторії загальної практики сімейної медицини (скорочена назва - МА ЗПСМ), фельдшерські пункти (скорочена назва - ФП), медичні пункти та пункти здоров’я, які є відокремленими структурними підрозділами Підприємства.

З метою збільшення доступності первинної медичної допомоги для населення віддалених від місця розташування амбулаторії та ФП населених пунктів можуть організовуватись медичні пункти тимчасового базування.

До складу Підприємства входять структурні підрозділи:

1. Калинівська медична амбулаторія загальної практики сімейної медицини (скорочена назва – Калинівська МА ЗПСМ);

2. Красилівська медична амбулаторія загальної практики сімейної медицини (скорочена назва -  Красилівська МА ЗПСМ);

3. Літківська медична амбулаторія загальної практики сімейної медицини (скорочена назва -  Літківська МА ЗПСМ);

4. Зазимська медична амбулаторія загальної практики сімейної медицини (скорочена назва -  Зазимська МА ЗПСМ);

5. Погребська медична амбулаторія загальної практики сімейної медицини (скорочена назва -  Погребська МА ЗПСМ);

6. Пухівська медична амбулаторія загальної практики сімейної медицини (скорочена назва -  Пухівська МА ЗПСМ);

7. Рожнівська медична амбулаторія загальної практики сімейної медицини (скорочена назва -  Рожнівська МА ЗПСМ);

8. Рожівський фельдшерський пункт (скорочена назва - Рожівський ФП);

9. Квітневий фельдшерський пункт (скорочена назва -  Квітневий ФП);

10. Літочківський фельдшерський пункт (скорочена назва – Літочківський ФП).

 

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Калинівської селищної ради Броварського району Київської області включають:

- кошти місцевого бюджету;

- власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

- цільові кошти;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

 

Строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі

Документи для участі у конкурсі приймаються з 09 грудня 2021 року по 05 січня 2021 року включно до 17.00 за адресою: Київська область, Броварський район, смт Калинівка, вул. Чернігівська, 20, приміщення Калинівської селищної ради Броварського району Київської області

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: 

Телефони для довідок: (04594) 78242, 79051, 067 566 4146,

е-mail: kalynivska_selrad@ukr.net

Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі:

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента та конкурсної пропозиції:

Кваліфікаційні вимоги: Вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Охорона здоров'я», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки». У разі освіти у галузі знань «Охорона здоров'я», «Право», «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки» вимагається також наявність вищої освіти (магістерський рівень) у галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» (крім як для керівників закладів охорони здоров'я, які надають тільки первинну медичну допомогу).

Стаж роботи не менше 3-х років за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування закладу протягом одного року;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

- неподання ним необхідних документів;

- його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

- наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

- наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Претенденти, допущені до участі в конкурсі, є його учасниками. Про прийняте конкурсною комісією рішення претенденти та учасники повідомляються секретарем конкурсної комісії протягом трьох робочих днів з дня проведення засідання з розгляду документів.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

 

Умови оплати керівника закладу:

Умови оплати праці директора визначаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» від 19.05.1999 № 859, наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 № 308/519, та встановлюються контрактом, який  укладається  відповідно до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 792.

  Дата і місце проведення конкурсу

 

Засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 10 січня 2021 року.

Засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Калинівської селищної ради Броварського  району Київської області, проведення з ними співбесіди та здійснення відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури – переможця конкурсу, відбудеться 12 січня 2021 року.

Місце проведення конкурсу: Київська область, Броварський район, смт Калинівка, вул. Чернігівська, 20, приміщення Калинівської селищної ради Броварського району Київської області.

Статут

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь