ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 21.06.2024 11:46
Кількість переглядів: 44

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕСНА С КОНТРАКТ" 41817921 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 1. Інформація про суб’єкта господарювання. Україна, 07412, Київська обл., Броварський р-н, село Рожни, ВУЛИЦЯ СВОБОДИ, будинок 41- В Тел: (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. Планована діяльність, її характеристика. Планованою діяльністю передбачається промислова розробка частини Рожнянської ділянки пісків кварцових у Броварському районі Київської області площею 19,2307 га. Корисною копалиною Рожнянської ділянки є необводнені кварцові піски. Річна продуктивність кар’єру з видобування корисної копалини – 142,5 тис.м3 (проектна). Гірничо-геологічні умови родовища сприятливі для розробки покладу пісків відкритим способом. Технічна альтернатива 1. Родовище передбачається розробляти відкритим способом кар’єром рівнинного типу двома уступами по корисній копалині та одним уступом по розкривним породам, максимальною розрахунковою висотою 7 м по корисній копалині та 1 м по розкривним породам. Система розробки – транспортна, з паралельним просуванням фронту робіт, з зовнішніми відвалами. Екскавація корисної копалини проводити екскаватором типу «обернена лопата» з подальшим навантаженням пісків у автотранспорт споживача або транспортуванням у зовнішній відвал автосамоскидами. Розробку розкривних порід передбачається виконувати бульдозером із складуванням в тимчасові відвали. По мірі накопичення розкривні породи навантажуються в автосамоскиди і транспортуються у зовнішні відвали. Технічна альтернатива 2. В якості технічної альтернативи розглядається метод розробки пісків екскаватором типу "Драглайн". 3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. Київська обл. Броварський р-н 3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності. Зазимська сільська територіальна громада; Калинівська селищна об'єднана територіальна громада Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Київська обл., Броварський р-н, , . В адміністративному відношенні Рожнянська ділянка кварцового піску розташована на землях Зазимської сільської територіальної громади Броварському районі Київської області на відстані: - 2,3 км на північний схід від с.Рожівка Калинівської територіальної громади; 1,4 км на південь від с.Рожни Зазимської територіальної громади Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Київська обл., Броварський р-н, , . Так як, ТОВ «ДЕСНА С КОНТРАКТ» має спеціальний дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки піску кварцового Рожнянської ділянки №5162 від 09.04.2021 р. територіальна альтернатива не розглядається. 4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності. Соціально-економічний вплив від планованої діяльності носить позитивний характер. Основними позитивними факторами є збільшення надходжень грошових коштів у бюджет району, громади та області, що сприятиме розвитку державних, соціальних, господарських програм (в т.ч. сплати рентної плати за користування надрами), поліпшення загальної соціальноекономічної ситуації в районі, забезпечення якісною будівельною сировиною, зайнятості місцевого населення. Крім того, провадження планованої діяльності сприятиме реалізації Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року. 5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо). Планованою діяльністю передбачається промислова розробка Рожнянської ділянки пісків кварцових у Броварському районі Київської області площею 19,2307 га. Корисною копалиною Рожнянської ділянки є необводнені кварцові піски, різнозернисті, жовтого, світло-жовтого кольору – в верхній частині розрізу та світло-сірого, сірувато-жовтого кольорів – в нижній частині. Залягання товщі пісків – пластоподібне. Загальна потужність пісків становить в середньому до 20 м. Залягання товщі пісків - пластоподібне. Розкривні породи представлені грунтово-рослинним шаром, потужністю від 0,2 до 0,4 м, та супісками потужністю до 3 м. Гідрогеологічні умови ділянки робіт сприятливі для відкритої розробки. Річна проектна продуктивність кар’єру з видобування корисної копалини – 142,5 тис.м3, по породам розкриву – 81,87 тис.м3. Строк забезпеченості запасами – 20 років. Піски відносяться до 1 класу застосування за радіаційним фактором і можуть використовуватися для всіх видів будівництва без обмежень. 6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1. - дотримання розмірів нормативної санітарно-захисної зони відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96)», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 р. № 173; - рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативних показників згідно ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» тощо. - організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового зберігання кожного окремого виду небезпечних відходів згідно з їх характеристикою небезпеки та відповідно до вимог діючих санітарно-гігієнічних норм і правил з подальшою передачею спеціалізованим підприємствам відповідно укладених угод. - дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів; - дотримуватись нормативів ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»; - проведення постійного радіаційного (радіометричного) контролю корисних копалин і готової продукції у відповідності до норм і вимог ДГН 6.6.1-6.5.001-98 «Державні гігієнічні нормативи. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)», наказу МОЗ України від 02.02.2005 №54 «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» (ОСПУ-2005). щодо технічної альтернативи 2. Аналогічні технічній альтернативі 1 щодо територіальної альтернативи 1. - здійснення планованої діяльності в межах відведених, згідно чинного законодавства України, у користування земельних ділянок. щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядаються 7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1. Для належного захисту території промислову розробку родовища необхідно виконувати з урахуванням таких основних вимог: - максимального збереження ґрунтово-рослинного шару; - виконання заходів щодо інженерної підготовки та захисту території від несприятливих природних явищ (зсувів, ерозії, змивів, тощо) із врахуванням результатів інженерно-геологічних вишукувань; - дотримання технології, передбаченої проектом розробки родовища щодо технічної альтернативи 2. Для належного захисту території промислову розробку родовища необхідно виконувати з урахуванням таких основних вимог: - максимального збереження ґрунтово-рослинного шару; - виконання заходів щодо інженерної підготовки та захисту території від несприятливих природних явищ (зсувів, ерозії, змивів, тощо) із врахуванням результатів інженерно-геологічних вишукувань. щодо територіальної альтернативи 1. Аналогічні технічній альтернативі 1 щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається 8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1. Основними видами впливу планової діяльності на навколишнє середовище можуть бути: вплив на повітряне середовище, водне середовище, геологічне середовище та ґрунти, шумове навантаження, утворення відходів, рослинний та тваринний світ. − клімат і мікроклімат: виділення кількості парникових газів, вологи і тепла, локальне підвищення температури повітря не передбачається; − повітряне середовище: викиди від роботи кар’єрної техніки та обладнання, пилоутворення під час виконання розкривних та видобувних робіт, пиління з відвалів розкривних порід; − ґрунти та геологічне середовище: утворенням кар’єрної виїмки, зміна природного стану геологічного середовища в результаті вилучення корисної копалини; - водні ресурси: водопостачання кар’єру на питні потреби працівників передбачається за рахунок привозної води. Скид стічних вод у водний об’єкт не передбачається. Можливий приплив води в майбутній кар’єр за рахунок атмосферних опадів. - − поводження з відходами: утворення побутових та виробничих відходів внаслідок експлуатації кар’єрної техніки та автотранспорту; − рослинний та тваринний світ: зміна існуючого стану біологічних та екологічних систем на площі проведення видобувних робіт; можливе занепокоєння для представників тваринного світу за рахунок створення додаткового шумового навантаження; − аварійні ситуації: родовище складене нетоксичними породами, прийняті відповідно до проекту розробки кути укосів фіксованих бортів кар’єру забезпечують їх довготривалу стійкість, у зв’язку з чим аварійні ситуації при розробці родовища зводяться до мінімуму. щодо технічної альтернативи 2. Аналогічні технічній альтернативі 1 щодо територіальної альтернативи 1. Аналогічні технічній альтернативі 1 щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядаються 9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”). Друга категорія 3 Видобувну промисловість Видобувну промисловість: видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням; перероблення корисних копалин, у тому числі збагачення;" 10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав). Підстав немає 11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Планується провести дослідження впливу планової діяльності на атмосферне повітря, шумового впливу, геологічне середовище та ґрунти, водне середовище, рослинний, тваринний світ, техногенне та соціальне середовище під час розробки родовища. Розроблення заходів по зниженню негативних впливів на довкілля та підвищення екологічного благополуччя. 12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості. Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. 13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 14. Рішення про провадження планованої діяльності. Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування корисних копалин, (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається Державною службою геології та надр України (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) Висновок з оцінки впливу на довкілля, (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається Департаментом екології та природних ресурсів Київської обласної військової адміністрації (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації , 01004, м. Київ, вул.Басейна 1/2А, dep_eco@koda.gov.ua, тел./факс +38 (044) 279-01-58, Т.в.о. директора департаменту МОРОЗОВ Володимир Леонідович (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) {Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь